4
خرداد ۲۹, ۱۳۹۵ 0

بودجه بندی دروس کنکور | رشته تجربی

نوشته شده توسط :admin درخرداد ۲۹, ۱۳۹۵

دروس عمومی

زبان و ادبیات فارسی
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۱۰ ۸ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
زبان عربی
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
دین و زندگی
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷
زبان انگلیسی
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۷ ۶ ۶ ۷ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۸

دروس اختصاصی رشته ی تجربی

علوم زمین سال چهارم
موضوع / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱ ۱ ۱
فصل ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
فصل ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۷ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۱ ۲ ۲
فصل ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۱۱ ۲ ۲ ۱ ۲
فصل ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۱
زمین شناسی سال سوم
موضوع / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱
فصل ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲
فصل ۶ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۳
فصل ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
ریاضی
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
تصاعد و لگاریتم ۱ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲
آنالیز ترکیبی و احتمال ۲ ۳ ۳ ۳ ۵ ۲ ۲
معادله های مثلثاتی ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳
تابع ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳
مشتق و کاربرد آن ۶ ۵ ۶ ۳ ۴ ۴ ۴
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب ۳ ۳ ۳ ۵ ۲ ۲ ۳
مقاطع مخروطی ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲
انتگرال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
توابع نمایی و لگاریتمی ۱ ۲ ۱ ۱
دستگاه معادلات ۱ ۱ ۱ ۱
معادله ی درجه ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
ماتریس ۱ ۱ ۱ ۱
هندسه ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
آمار ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
زیست شناسی ۱
موضوع / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
مولکول های زیستی
سفری به درون سلول ۲ ۳ ۳ ۱
سازمان بندی سلول ها ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
تغذیه و گوارش ۴ ۳ ۲ ۴
تبادل گازها ۱ ۲
گردش مواد ۴ ۴ ۴ ۲ ۵ ۵
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ۱ ۱
حرکت ۱ ۴ ۴ ۲ ۳ ۲
زیست شناسی ۲
موضوع / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ایمنی ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱
دستگاه عصبی ۲ ۱ ۱ ۲ ۴ ۳
حواس ۳ ۱ ۱ ۱ ۱
هورمون ها و دستگاه درون ریز ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱
ماده ی ژنتیک ۱ ۱ ۱ ۱
کروموزوم ها و میتوز ۲ ۱ ۱ ۱ ۲
میوز و تولید مثل جنسی ۱ ۱ ۱ ۲
ژنتیک و خاستگاه آن ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳
تولید مثل گیاهان ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۳
رشد و نمو در گیاهان ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
تولید مثل و رشد و نمو جانوران ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳
زیست شناسی پیش دانشگاهی
موضوع / سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
پروتئین سازی ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲
تکنولوژی زیستی ۲ ۲ ۲ ۱
پیدایش و گسترش زندگی ۱ ۱
تغییر و تحول گونه ها ۱ ۱ ۳
ژنتیک جمعیت ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۴
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی ۱ ۱ ۱ ۱
رفتار شناسی ۲ ۳ ۱ ۱
شارش انرژی در جانداران ۳ ۳ ۳ ۵ ۴ ۷
ویروس ها و باکتری ها ۳ ۳ ۳ ۴ ۱ ۲
آغازیان ۴ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳
قارچ ها ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲
فیزیک
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
آینه، عدسی و شکست ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
ویژگی های ماده و انرژی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
گرما و قانون گازها ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳
الکتریسیته ساکن و خازن ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مدارهای الکتریکی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
القای مغناطیسی ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲
کار و انرژی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
حرکت شناسی ۳ ۴ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳
دینامیک ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳
حرکت نوسانی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲ ۳ ۳ ۴ ۴ ۳ ۱ ۱
امواج الکترومغناطیسی ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
فیزیک اتمی ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳
فشار ۱ ۱ ۱ ۱
مغناطیس ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
صوت ۲ ۱
فیزیک هسته ای ۱
شیمی ۲
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ساختار اتم ۳ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲
جدول تناوب عناصر ۲ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲
پیوند یونی ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
پیوند کووالانسی ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۴
شیمی آلی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
شیمی ۳
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استوکیومتری ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
ترمودینامیک ۳ ۳ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
محلول ها ۴ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
شیمی ۴
موضوع / سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سینتیک شیمیایی ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳
تعادل ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳
اسید و باز ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳ ۲
الکتروشیمی ۳ ۴ ۳ ۴ ۳ ۴ ۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ریدیزاین و بهینه سازی توسط گروه طراحی سایت سایتینجا
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به موسسه آرتا میباشد.