sssss
خرداد ۱۳, ۱۳۹۵ 0

دانلود امتحانات نهایی

نوشته شده توسط :admin درخرداد ۱۳, ۱۳۹۵

اول دبیرستان

امتحان نهایی خرداد (۹۳-۹۲)

تاریخ و ساعت برگزاری امتحان ۸ صبح ۱۴٫۳۰ بعد از ظهر
یکشنبه
۱۳۹۳/۰۳/۱۱
ریاضی ۱ ریاضی ۱

دوم دبیرستان

امتحان نهایی خرداد (۹۳-۹۲)

تاریخ و ساعت برگزاری امتحان ۸ صبح ۱۴٫۳۰ بعد از ظهر
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ ادبیات ۲ ادبیات ۲

امتحان نهایی دی (۹۴-۹۳) نوبت ۱۰ صبح

تاریخ برگزاری امتحان ریاضی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی
دوشنبه
۱۳۹۳/۱۰/۰۸
حسابان زیست شناسی ۲ و آزمایشگاه فلسفه و منطق
سه شنبه
۱۳۹۳/۱۰/۰۹
زبان فارسی۳ زبان فارسی ۳ زبان فارسی تخصصی
چهارشنبه
۱۳۹۳/۱۰/۱۰
ادبیات فارسی۳ ادبیات فارسی ۳ ادبیات تخصصی
شنبه
۱۳۹۳/۱۰/۱۳
فیزیک ۳ و آزمایشگاه فیزیک ۳ و آزمایشگاه تاریخ ایران و جهان ۲
یکشنبه
۱۳۹۳/۱۰/۱۴
——————- —————— جامعه شناسی ۲
دو شنبه
۱۳۹۳/۱۰/۱۵
هندسه ۲ زمین شناسی ۲ آرایه های ادبی
چهارشنبه
۱۳۹۳/۱۰/۱۷
عربی ۳ عربی ۳ عربی ۳
شنبه
۱۳۹۳/۱۰/۲۰
جبر و احتمال ریاضی ۳ ریاضی
دو شنبه
۱۳۹۳/۱۰/۲۲
شیمی ۳ شیمی ۳ جغرافیا
چهارشنبه
۱۳۹۳/۱۰/۲۴
زبان خارجی زبان خارجی زبان خارجی

امتحان نهایی شهریور (۹۳-۹۲) نوبت ۸ صبح

تاریخ برگزاری امتحانات ریاصی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی
شنبه
۱۳۹۳/۰۶/۰۱
دین و زندگی دین و زندگی دین و زندگی
دوشنبه
۱۳۹۳/۰۶/۰۳
حسابان زيست شناسي (۲) و آزمايشگاه فلسفه و منطق
چهارشنبه
۱۳۹۳/۰۶/۰۵
زبان فارسي ۳ زبان فارسي ۳ زبان فارسي تخصصي
شنبه
۱۳۹۳/۰۶/۰۸
فيزيك (۳) و آزمايشگاه فيزيك (۳) و آزمايشگاه تاريخ ايران و جهان ۳
یکشنبه
۱۳۹۳/۰۶/۰۹
زبان خارجي۳ زبان خارجي۳ زبان خارجي۳
سه شنبه
۱۳۹۳/۰۶/۱۱
هندسه ۲ رياضي رياضي
چهارشنبه
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
ادبیات فارسی ادبیات فارسی ادبیات فارسی
شنبه
۱۳۹۳/۰۶/۱۵
جبر و احتمال زمين شناسي آرایه های ادبی
دوشنبه
۱۳۹۳/۰۶/۱۷
عربی ۳ عربی ۳ عربی ۳
سه شنبه
۱۳۹۳/۰۶/۱۸
————- ———— جامعه شناسي ۲
چهارشنبه
۱۳۹۳/۰۶/۱۹
شيمي (۳) و آزمايشگاه شيمي (۳) و آزمايشگاه جغرافيا ۲

امتحان نهایی خرداد (۹۳-۹۲) نوبت ۸ صبح

تاریخ برگزاری امتحانات ریاضی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی
شنبه
۱۳۹۳/۰۲/۲۷
دين و زندگی دين و زندگی دين و زندگی
دوشنبه
۱۳۹۳/۰۲/۲۹
جبر و احتمال زمين شناسي آرايه هاي ادبي
چهارشنبه
۱۳۹۳/۰۲/۳۱
عربي ۳ عربي ۳ عربي (۳) ويژه ي ادبيات و علوم انساني
شنبه
۱۳۹۳/۰۳/۰۳
حسابان زيست شناسي (۲) و آزمايشگاه فلسفه و منطق
دوشنبه
۱۳۹۳/۰۳/۰۵
شيمي (۳) و آزمايشگاه شيمي (۳) و آزمايشگاه جامعه شناسي ۲
چهارشنبه
۱۳۹۳/۰۳/۰۷
زبان خارجی ۳ زبان خارجی ۳ زبان خارجی ۳
شنبه
۱۳۹۳/۰۳/۱۰
فيزيك (۳) و آزمايشگاه فيزيك (۳) و آزمايشگاه تاريخ ايران و جهان ۳
دوشنبه
۱۳۹۳/۰۳/۱۲
زبان فارسي ۳ زبان فارسي ۳ زبان فارسي تخصصي
شنبه
۱۳۹۳/۰۳/۱۷
هندسه ۲ رياضي رياضي
دوشنبه
۱۳۹۳/۰۳/۱۹
———– ———— جغرافيا ۲
چهارشنبه
۱۳۹۳/۰۳/۲۱
ادبيات فارسي ۳ ادبيات فارسي ۳ ادبيات فارسي تخصصی

امتحان نهایی دی (۹۳-۹۲) نوبت ۱۰ صبح

تاریخ برگزاری امتحانات ریاضی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی
چهارشنبه
۱۳۹۲/۱۰/۰۴
دین و زنگی دین و زنگی دین و زنگی
شنبه
۱۳۹۲/۱۰/۰۷
حسابان ریاضی ریاضی
یکشنبه
۱۳۹۲/۱۰/۰۸
——— ———- آرايه هاي ادبي
دوشنبه
۱۳۹۲/۱۰/۰۹
شیمی(۳) و آزمایشگاه شیمی(۳) و آزمایشگاه جامعه شناسی ۲
شنبه
۱۳۹۲/۱۰/۱۴
هندسه ۲ زیست شناسی فلسفه و منطق
يك شنبه
۱۳۹۲/۱۰/۱۵
ادبیات فارسی ۳ ادبیات فارسی ۳ ادبیات فارسی تخصصی
سه شنبه
۱۳۹۲/۱۰/۱۷
جبر و احتمال زمین شناسی تاریخ ایران و جهان ۲
چهارشنبه
۱۳۹۲/۱۰/۱۸
زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی تخصصی
شنبه
۱۳۹۲/۱۰/۲۱
عربی ۳ عربی ۳ عربی (۳) ویژه ادبیات و علوم انسانی
دوشنبه
۱۳۹۲/۱۰/۲۳
فیزیک (۳) و آزمایشگاه فیزیک (۳) و آزمایشگاه جغرافيا ۲
سه شنبه
۱۳۹۲/۱۰/۲۴
زبان خارجی ۳ زبان خارجی ۳ زبان خارجی ۳

امتحان نهایی شهریور (۹۲-۹۱) نوبت ۱۰ صبح

 

تاریخ برگزاری امتحانات ریاضی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی
شنبه
۱۳۹۲/۰۶/۰۲
دين و زندگی دين و زندگی دين و زندگی
یکشنبه
۱۳۹۲/۰۶/۰۳
حسابان زمين شناسي فلسفه و منطق
دوشنبه
۱۳۹۲/۰۶/۰۴
عربي۳ عربي۳ عربي۳
چهارشنبه
۱۳۹۲/۰۶/۰۶
هندسه۲ رياضي ۳ رياضي
شنبه
۱۳۹۲/۰۶/۰۹
فيزيك(۳)وآزمايشگاه فيزيك(۳)وآزمايشگاه تاريخ ايران‌وجهان ۲
یکشنبه
۱۳۹۲/۰۶/۱۰
زبان خارجی زبان خارجی زبان خارجی
سه شنبه
۱۳۹۲/۰۶/۱۲
شيمي(۳) و آزمايشگاه شيمي(۳) و آزمايشگاه آرايه هاي ادبي
چهارشنبه
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
ادبیات ادبیات ادبیات
شنبه
۱۳۹۲/۰۶/۱۶
جبر و احتمال زیست شناسی جغرافيا ۲
یکشنبه
۱۳۹۲/۰۶/۱۷
————— ————— جامعه شناسي ۲
دوشنبه
۱۳۹۲/۰۶/۱۸
زبان فارسي ۳ زبان فارسي ۳ زبان فارسي تخصصي

امتحان نهایی خرداد (۹۲-۹۱) نوبت ۱۰ صبح

تاریخ برگزاری امتحانات ریاضی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی
چهارشنبه
۱۳۹۲/۰۲/۲۵
دين و زندگی دين و زندگی دين و زندگی
شنبه
۱۳۹۲/۰۲/۲۸
حسابان زيست شناسي (۲) و آزمايشگاه فلسفه و منطق
دوشنبه
۱۳۹۲/۰۲/۳۰
ادبيات فارسي ۳ ادبيات فارسي ۳ ادبيات فارسي تخصصي
چهارشنبه
۱۳۹۲/۰۳/۰۱
جبر و احتمال زمين شناسي جغرافيا ۲
شنبه
۱۳۹۲/۰۳/۰۴
فيزيك(۳)وآزمايشگاه فيزيك(۳)وآزمايشگاه تاريخ ايران‌وجهان ۲
دوشنبه
۱۳۹۲/۰۳/۰۶
زبان خارجی زبان خارجی زبان خارجی
چهارشنبه
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
شيمي(۳) و آزمايشگاه شيمي(۳) و آزمايشگاه جامعه شناسي ۲
شنبه
۱۳۹۲/۰۳/۱۱
هندسه۲ رياضي ۳ رياضي
دوشنبه
۱۳۹۲/۰۳/۱۳
زبان فارسي ۳ زبان فارسي ۳ زبان فارسي تخصصي
شنبه
۱۳۹۲/۰۳/۱۸
عربي ۳ عربي ۳ عربي ۳
دوشنبه
۱۳۹۲/۰۳/۲۰
——— ———- آرايه هاي ادبي

امتحان نهایی دی (۹۲-۹۱) نوبت ۰۸:۳۰ صبح

تاریخ برگزاری امتحانات ریاضی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی
شنبه
۱۳۹۱/۱۰/۰۲
دين و زندگی دين و زندگی دين و زندگی
یکشنبه
۱۳۹۱/۱۰/۰۳
———- ———— جغرافيا ۲
سه شنبه
۱۳۹۱/۱۰/۰۵
حسابان رياضي ۳ رياضي
چهارشنبه
۱۳۹۱/۱۰/۰۶
زبان خارجي۳ زبان خارجي۳ زبان خارجي۳
شنبه
۱۳۹۱/۱۰/۰۹
فيزيك (۳)وآزمايشگاه فيزيك (۳)وآزمايشگاه تاريخ ايران‌وجهان ۲
دوشنبه
۱۳۹۱/۱۰/۱۱
زبان فارسي ۳ زبان فارسي ۳ زبان فارسي تخصصي
چهارشنبه
۱۳۹۱/۱۰/۱۳
جبر و احتمال زمين شناسي جامعه شناسي ۲
شنبه
۱۳۹۱/۱۰/۱۶
هندسه۲ زیست شناسی فلسفه و منطق
دوشنبه
۱۳۹۱/۱۰/۱۸
ادبيات فارسي ۳ ادبيات فارسي ۳ ادبيات فارسي تخصصي
چهارشنبه
۱۳۹۱/۱۰/۲۰
عربي ۳ عربي ۳ عربي ۳
یکشنبه
۱۳۹۱/۱۰/۲۴
شيمي(۳) و آزمايشگاه شيمي(۳) و آزمايشگاه آرايه هاي ادبي

پیش دانشگاهی

امتحان نهایی دی (۹۴-۹۳) نوبت ۱۰ صبح

تاریخ برگزاری امتحان ریاضی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی
شنبه
۱۳۹۳/۱۰/۰۶
معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی
دوشنبه
۱۳۹۳/۱۰/۰۸
فیزیک فیزیک ادبیات فارسی
چهارشنبه
۱۳۹۳/۱۰/۱۰
زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی
شنبه
۱۳۹۳/۱۰/۱۳
حسابان دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی عربی

امتحان نهایی شهریور (۹۳-۹۲) نوبت ۸ صبح

تاریخ برگزاری امتحان ریاضی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی
شنبه
۹۳/۶/۱
معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی
دوشنبه
۹۳/۶/۳
فیزیک فیزیک ادبیات فارسی
چهارشنبه
۹۳/۶/۵
زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی
شنبه
۹۳/۶/۸
حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی ادبیات عرب

امتحان نهایی خرداد (۹۳-۹۲) نوبت ۸ صبح

روز و تاریخ امتحان رياضی و فيزيك علوم تجربی علوم انسانی
يكشنبه
۹۳/۲/۲۸
معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی
سه شنبه
۹۳/۲/۳۰
فیزیک ادبیات فارسی ادبیات فارسی
پنج شنبه
۹۳/۳/۱
زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی
يكشنبه
۹۳/۳/۴
حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی عربی

امتحان نهایی دی (۹۳-۹۲) نوبت ۱۰ صبح

روز و تاریخ امتحان رياضی و فيزيك علوم تجربی علوم انسانی
چهارشنبه
۹۲/۱۰/۰۴
معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی
شنبه
۹۲/۱۰/۷
فیزیک فیزیک ادبیات فارسی
دوشنبه
۹۲/۱۰/۹
زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی
شنبه
۹۲/۱۰/۱۴
حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی عربی

امتحان نهایی خرداد (۹۲-۹۱) نوبت ۱۰:۳۰ صبح

تاریخ برگزاری امتحانات ریاضی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی
چهارشنبه
۱۳۹۲/۰۲/۲۵
معارف اسلامي ۲ معارف اسلامي ۲ معارف اسلامي ۲
شنبه
۱۳۹۲/۰۲/۲۸
حساب ديفرانسيل و انتگرال زيست شناسي عربي
دوشنبه
۱۳۹۲/۰۲/۳۰
زبان فارسي زبان فارسي زبان فارسي
چهارشنبه
۱۳۹۲/۰۳/۰۱
فيزيك فيزيك ادبیات فارسی

امتحان نهایی دی (۹۲-۹۱) نوبت ۰۸:۳۰ صبح

تاریخ برگزاری امتحانات ریاضی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی
شنبه
۱۳۹۱/۱۰/۰۲
معارف اسلامي۲ معارف اسلامي۲ معارف اسلامي۲
دوشنبه
۱۳۹۱/۱۰/۰۴
فيزيك فيزيك ادبيات فارسي
چهارشنبه
۱۳۹۱/۱۰/۰۶
زبان فارسي زبان فارسي زبان فارسي
شنبه
۱۳۹۱/۱۰/۰۹
حساب ديفرانسيل و انتگرال زيست شناسي عربي

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ریدیزاین و بهینه سازی توسط گروه طراحی سایت سایتینجا
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ بوده و متعلق به موسسه آرتا میباشد.